MILJÖPOLICY

Tylöprints AB:s miljöpolicy bygger på identifierade betydande miljöaspekter knutna till vår verksamhet och de produkter vi tillhandahåller till kund. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår miljöprestanda.

Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft.

Vi ska i vår verksamhet sträva för att medverka till ett hållbart samhälle.

Vi tillhandahåller produkter med beaktande av miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall och håller en hög återvinningsgrad.

Vi försöker påverka våra samarbetspartner till att ha ett eget miljöarbete, eller delta i vårt.

Vi följer tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

KVALITETSPOLICY

Tylöprint AB:s verksamhet ska inge förtroende genom att med hög servicegrad och ett heltäckande koncept förse fastighetsmäklarbranschen och andra branscher med rätt marknadsredskap till rätt priser.

Vår styrka är vårt produktsortiment, vår produktkännedom och vår service.

Vi tillhandahåller produkter i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvantitet och kvalitet.

Med stöd av modern teknik skall vi utveckla vårt arbete och våra produkter.

All verksamhet sker enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.