Integritetspolicy

Tylöprint värnar om din personliga integritet

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Tylöprint AB. Vi gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter från obehöriga och värna om din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Denna integritetspolicy redogör för vilka typer av personuppgifter som Tylöprint AB ("oss" eller "vi") kan komma att behandla, för vilka ändamål samt behandlingstid. Vi redogör även för hur du som registrerad kan utöva dina rättigheter.


Personuppgiftsansvarig

Tylöprint AB (556315-5554) är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen.

Som personuppgiftsansvarig har Tylöprint AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.


Personuppgifter som behandlas

Vårt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är för att Tylöprint AB ska kunna utföra försäljning, marknadsföring, kundservice och för att fullfölja åtaganden mot dig som kund eller leverantör. Vi lagrar personuppgifter när du interagerar med oss genom korrespondens, via telefon, mail eller via våra webbplatser.

Vi kan även hantera personuppgifter om det anses vara berättigat intresse. Det innebär att vi bedömt att de finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster, vilket motiverar lagring av dina uppgifter. Baserat på denna intresseavvägning kan dina kontaktuppgifter inhämtas från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida).

Personuppgifter åsyftar alla uppgifter som går att hänföra till dig som fysisk person. Tylöprint AB kan komma att behandla följande av dina uppgifter:


• Kontaktinformation såsom namn, adress, telefon, e-post och titel

• Feedback, kommentarer och frågor från dig i service- och orderrelaterad kommunikation och aktiviteter.

• Tekniska uppgifter såsom IP-adress, cookies och inloggningsuppgifter. Se vår Cookie Policy för mer information kring användning av cookies (Se mer om Cookies längst ner på denna sida).

• Webbaktivitet

• Övrig information som vi mottar från dig


Vi behandlar inte känsliga personuppgifter förutsatt det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


Ändamålen med behandlingen och laglig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka Tylöprint AB behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs. Den rättsliga grunden anges inom parantes:


• Tillhandahålla våra produkter och tjänster i enlighet med tillämpliga villkor (Fullgöra avtal)

• Administration av affärsrelation med kund och leverantör (Fullgöra avtal)

• Bokföringsändamål för kund och leverantör (Rättslig förpliktelse)

• Kunna uppfylla garantiåtaganden för kund (Fullgöra avtal)

• Möjliggöra support av produkt och tjänst för kund (Fullgöra avtal)

• Möjliggöra uppföljning av prospekts (Berättigat intresse)

• Marknadsföring av Tylöprint ABs varor och tjänster. (Berättigat intresse/Samtycke)

• Information om våra varor och tjänster (Berättigat intresse)

• För att utveckla och förbättra våra tjänster (Berättigat intresse)

• För att köpa produkt och tjänst från leverantör (Fullgöra avtal)

• Utvärdering vid rekrytering (Berättigat intresse)

• Följa aktivitet på tyloprint.se för att utvärdera och förbättra användarupplevelsen (Berättigat intresse)Överföring till tredjepart

Tylöprint AB kan komma att överföra dina personuppgifter till ett så kallat personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig (till exempel ett tryckeri samt för drift och backup av interna system).

Detta personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde kommer endast att behandla dina uppgifter för specificerade ändamål.

Vi kan komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES (tredjeland). I dessa fall kommer vi att inhämta ditt samtycke alternativt tillförsäkra oss om att överföringen är laglig och att biträdet tillämpar en adekvat säkerhetsnivå.


Dina rättigheter

I enlighet med lag har du rätt att begära ut information om personuppgifter vi har om dig efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges nedan. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på rätt, begränsat till vad som föreskrivs i lag, att vända dig till oss med en begäran om rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Du har också på sätt som föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss.

Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning, inbegripet profilering. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.


Vad gör vi för att skydda dina uppgifter?

För att hindra obehörig tillgång, användning, ändring, förstöring eller utlämnande har vi infört lämpliga och rimliga standarder för att skydda och säkra de uppgifter om dig som vi behandlar. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig.


Ändring av personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.Om cookies
Vår webbplats använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats innehållande cookies få information om detta samt vad dessa används till.

En cookie är en textfil som lagras på besökarens dator när denne besöker en webbplats. Vi använder cookies för att ge besökaren tillgång till vår shop och andra interaktiva tjänster på vår webbplats.

Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av den funktionen i din webbläsare. Du kommer då inte kunna använda delar av vår webbplats som använder denna funktion och vissa delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt.


Kontakt
Tylöprint AB
Box 7054
300 07 Halmstad
035-171770
info@tyloprint.se